Terapeuta zajęciowy

Informacje o kierunku

Zawód Terapeuta zajęciowy (symbol cyfrowy zawodu 325907)

 • Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry) – w formie dziennej lub stacjonarnej
 • Kwalifikacja – MED.13 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
 • Nauka bezpłatna

 

Opis kierunku

Terapeuta zajęciowy jest członkiem zespołu terapeutycznego, który wspomaga proces kompleksowej rehabilitacji pacjenta lub podopiecznego. Wspomaga i aktywizuje osoby chore i niepełnosprawne poprzez zastosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej. Podejmowane przez niego działania mają na celu poprawę funkcjonowania bio-psycho-społecznego pacjenta

Kształcąc się na kierunku terapeuta zajęciowy nauczysz się:

 • nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym i jego rodziną
 • rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego
 • planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego
 • organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej
 • przeprowadzania zajęć terapeutycznych różnymi metodami, między innymi:
  – biblioterapia
  – muzykoterapia
  – trening umiejętności codziennych np. kulinarny, higieniczny, samoobsługowy, interpersonalny
  – zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik np. papieroplastyka, decoupage, malarstwo, grafika, papierowiklina, filcowanie, witraż, batik i wiele innych
  – dziewiarstwo
  – haft
  – krawiectwo
  – gry i zabawy ruchowe
  – prace w drewnie
  – ceramika
  – florystyka
 • dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.

 

Możliwości pracy

 • warsztatach terapii zajęciowej
 • domach pomocy społecznej
 • środowiskowych domach samopomocy
 • oddziałach szpitalnych (neurologia, psychiatria, pediatria, reumatologia i in.)
 • ośrodkach i poradniach rehabilitacyjnych
 • sanatoriach
 • domach dziennego pobytu
 • świetlicach środowiskowych
 • klubach seniora
 • hospicjach

 

W zawodzie technik terapii zajęciowej doskonale sprawdzą się osoby, które cechuje:

 • kreatywność, wrażliwość artystyczna
 • umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych
 • empatia, opiekuńczość, wrażliwość
 • samodzielność
 • spostrzegawczość, cierpliwość, odpowiedzialność, obowiązkowość
 • odpowiedzialność za bezpieczeństwo podopiecznych
 • gotowość współdziałania w zespole
 • odporność na stres