Opiekun medyczny

Opiekun medyczny (symbol cyfrowy zawodu 532102)

 • Czas trwania nauki: 1,5 roku (3 semestry) – w formie stacjonarnej
 • Uzyskane kwalifikacje:
  MED.14 Świadczenie usług medyczno – pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.
 • Nauka bezpłatna

Opis kierunku

Postępujący proces starzenia się europejskich społeczeństw spowodował zwiększenie zapotrzebowania na świadczenie usług opiekuńczych osobom chorym i niesamodzielnym.
Branża ta potrzebuje kompetentnych opiekunek i opiekunów, aby świadczyli usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i higieniczne wobec swoich podopiecznych. Zawód opiekun medyczny jest poszukiwanym zawodem na rynku pracy zarówno w Polsce jak i za granicą.

Od roku 2021 opiekun nabywa nowe kompetencje zawodowe pozwalające również świadczyć wybrane usługi medyczne.

 

Kształcąc się na kierunku opiekun medyczny nauczysz się:

 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 • świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 • współpracy z pielęgniarkami i lekarzami oraz innym personelem,
 • wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych,
 • wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – metoda Hoppe,
 • wykonywania wybranych czynności medycznych – w podmiotach leczniczych, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz w środowisku domowym.
 • poprzez swoją postawę zawodową popularyzować zachowania prozdrowotne.

 

Możliwości pracy

 • szpitale
 • zakłady opiekuńczo – lecznicze
 • zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze
 • hospicja
 • domy pomocy społecznej
 • opieka nad osobą chorą i niesamodzielną w warunkach domowych

 

W zawodzie opiekun medyczny doskonale sprawdzą się osoby, które cechuje

 • bardzo dobre zdolności komunikacyjne
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobry stan zdrowia
 • empatia, systematyczność, dokładność, obowiązkowość
 • dbanie o dobro pacjenta, wrażliwość na jego potrzeby