Deklaracja dostępności

Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Sztumie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://medyk.sztum.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 28.12.2017 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony

Treści lub funkcje niedostępne:

Nie wszystkie zamieszczone treści i dokumenty spełniają wymogi dostępności cyfrowej (Powód: Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego)

 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści),
 • Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 22.09.2020 r.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 22.04.2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.  Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel./kom. 55 277 24 08 / 516 667 778.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać zadania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna / opis ogólny budynku

Dojazd 

Do siedziby Pomorskiej Medycznej Szkoły Policealnej w Sztumie można dojechać/dojść :

(Teren Szpitala Polskiego w Sztumie)

 • pociągiem PKP – odległość ok. 400 m (dojście pieszo ok. 5 minut)
 • autobus Latocha/ Rydwan: najbliższe przystanki: Sztum Urząd Miasta/ Sztum PKP/ Sztum Liceum – odległość ok. 150-300 m (dojście pieszo ok. 3-5 minuta)

Wejście do budynku bez przeszkód, z poziomu terenu. Na parterze budynku możliwość poruszania się na wózku inwalidzkim, brak progów. Na parterze budynku znajduje się portiernia, sekretariat, gabinet dyrektora, gabinet kierownika szkolenia praktycznego, pokoje pracowników administracji, biblioteka-czytelnia, pracownie. Na pierwszej i drugiej kondygnacji znajdują się: pokój nauczycielski, sale lekcyjne, pracownie.

Dostosowanie wejść do budynków

Obiekt nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie korytarzy

Dostosowane

Dostosowanie schodów

Brak

Dostosowanie wind

Brak

Dostępność pochylni

Brak

Dostępność platform

Brak

Dostępność informacji głosowych

Brak

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak

Dostosowanie parkingów

Brak

Prawo wstępu z psem asystującym

Tak

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak