Projekt pn. „Wzmocnienie potencjału zdrowia pracowników szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś  priorytetowa  5 Zatrudnienie, Działanie  5.4  Zdrowie na rynku pracy, Poddziałanie 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy.

 

Projekt skierowany jest do 119 pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie, 22 pracowników Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Sztumie, 40 pracowników Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku oraz 30 pracowników Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.

 

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału zdrowia pracowników szkół i placówek jak również ograniczenie czynników ryzyka dla chorób cywilizacyjnych i zawodowych w miejscu pracy.

 

Program przewiduje:

1) działania niwelujące wypalenie zawodowe pracowników (diagnoza psychologiczna, warsztaty radzenia ze stresem, zajęcia ruchowe ograniczające stres, warsztaty integracyjne)

2) działania zmniejszające ryzyko chorób zawodowych i cywilizacyjnych (badania profilaktyczne, zabiegi rehabilitacyjne, fizjoterapia)

3) doposażenie i modernizacja stanowisk pracy w celu zapewnienia ergonomii stanowisk pracy.

 

Wartość projektu: 3 607 149,80 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 3 066 077,33 zł.

 


Zamówienia publiczne do 30 000 EUR

www.mapadotacji.gov.pl

Powrót do strony głównej